• Kamp mot forskjeller og fattigdom

  SV vil fordele godene i samfunnet mer rettferdig, slik at ingen behøver å vokse opp i fattigdom. Derfor styrker vi økonomien til fattige familier, innfører en ungdomsgaranti for arbeid og utdanning, og

  SV prioriterer fattige barnefamilier. Barnetrygden er et viktig og målrettet tiltak for å styrke disse familienes inntekt, og derfor øker vi søskentillegg og tillegg for enslige forsørgere i barnetrygden med over 1,6 milliarder kroner.

  SV vil at arbeid skal lønne seg mer enn arv. Derfor endrer vi skattesystemet slik at rike skatter mer, og lavtlønte mindre.

   

 • Bygg Norge grønt

  Når olje og gass skal avløses som Norges viktigste industri, må det igjen satses politisk på prosjekter som skaper arbeidsplasser og et marked for fornybare løsninger. SV flytter skattlegging fra fastlandet til olje- og gassindustrien, og satser tungt på næringsutvikling og industri.

  Havvind

  SV vil sette av 500 millioner kroner til et demonstrasjonsanlegg for havvind, som kan gi nye jobber og kompetanse langs kysten.

  Grønne strømferjer

  SV vil sette nullutslippskrav i alle ferjeanbud der det er teknisk mulig. Dette er et konkret eksempel på fremtidens klimaindustri. Tiltaket skaper aktivitet i verftsindustri og elektroindustri.

  Bygg solceller på takene

  Ved å støtte folk som vil bygge solceller på takene sine, får folk mulighet til å være med på den fornybare energirevolusjonen som verden står foran. Solceller må bli hyllevare.

 • Et likestilt arbeidsliv

  Økonomisk uavhengighet er en forutsetning for likestilling. Derfor kjemper SV for hele stillinger, faste stillinger og lik lønn for likt arbeid. SV jobber for en arbeidstidsreform som gir folk mer fritid, flere mulighet til å delta i arbeidslivet og økt sjanse til å få hele stillinger. SV går inn for:

  Forsøk med redusert arbeidstid

  SV foreslår en pott på 100 millioner som offentlige og private arbeidsplasser kan søke på for å prøve ut redusert arbeidstid.

  Foreldrehalvtimen

  Det er viktig for samfunnet at flest mulig bidrar i arbeidslivet. I SVs alternative budsjett har vi derfor foreslått at småbarnsfamilier med fulle stillinger skal få ½ time kortere arbeidsdag fra foreldrepengeperioden er slutt og til barnet er 18 måneder gamle.

  Rett til heltid

  Alle som ønsker det skal ha rett og mulighet til å jobbe fulle stillinger. I budsjettet fremmer vi forslag som skal bidra til mer heltid.

 • Heldagsskolen

  Norge har ressursene og kunnskapen som skal til for å utvikle framtidens skole. Vi skal organisere skolen slik at eleven og læreren får mer tid sammen, og slik at de minste barna får en mer variert skoledag.

  Heldagsskolen er en læringsreform, og en folkehelsereform. I tråd med moderne skoleforskning gir heldagsskolen elevene en mer variert skoledag.

  SV foreslår å starte heldagsskolereformen med:

  • Innføre en ressursnorm på skolenivå som sikrer maks 15 elever per lærer på 1.-4. trinn, og maks 20 elever per lærer på 5.-10. trinn
  • En halv times fysisk aktivitet hver dag, innføring av skolemåltid (frukt, grønt og brødmåltid) og gjeninnføring av den gratis kulturskoletimen
  • Et eget skolehelseløft med styrket skolehelsetjeneste
 • Solidaritet, ikke smålighet

  Over 50 millioner mennesker er på flukt. Det er flere enn noen gang siden andre verdenskrig. Regjeringens svar er å ta i mot knappest mulig antall flyktninger og si nei til dem som er syke. SV vil erstatte småligheten med et løft for internasjonal solidaritet.

  SV setter av 1 prosent av norske inntekter til bistand. I tillegg vil vi investere 650 millioner i klimatiltak i utviklingsland.

  En ekstraordinær situasjon krever ekstraordinære løsninger. SV foreslår derfor en ekstraordinær bevilgning på 1 milliard øremerket til humanitære kriser, og 1 milliard til å ta i mot 5000 syriske flyktninger.